సాముద్రికం - సూర్యరేఖ

ఎంతో కీర్తిప్రతిష్టలు ఉన్న వ్యక్తులకు తప్ప వేరే వ్యక్తులకు కనబడటం మన అనుభవానికి రాదు. ఈ రేఖ భాగ్యరేఖ స్థానమునకు పక్కనుండి బయలుదేరుట ఆనవాయితీ అని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పినారు.

Astrology
Astrology
Astrology
Astrology
Astrology
Astrology