కార్తీకమాసంలో ఈ రోజు చాలా ప్రత్యేకం..

కార్తీక మాసంలోనే శివ కేశవులకు భేదం లేకుండా పూజించాలి. కాని ఈ రోజున ప్రత్యేకంగా సోమవారం శివునికి ప్రీతికరమైనది, ఏకాదశి రావడం విష్ణువుకు ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున చేసే పూజలు జపాలు, హోమాలు, దానాలు అన్నీ కూడా మిగతా రోజుల్లో వచ్చిన పుణ్యం కంటే ఎక్కువ రెట్లు ఫలితాలనిస్తాయి.

horoscope
Astrology
Astrology
Astrology
Astrology
Astrology
diwali 5th holiday
Astrology
Astrology
Astrology
Astrology
Astrology
Astrology