కార్తీక మాసంలో తులసి వివాహం

తులసిమొక్క హిందువులందరికీ ఆరాధ్యదైవం. తులసి మొక్క లేని హిందువులు ఉండరు. ప్రతీరోజు ఈ మొక్కకు నీరు పోసి, ఉదయ సాయంకాలాలలో దీపాలు వెలిగిస్తారు.

diwali 5th holiday
money
horoscope
Astrology4
Astrology
Astrology