ఇదెక్కడి రూల్... పీరియడ్స్ లో స్త్రీలు నీళ్లు ముట్టుకోకూడదా..?

First Published Mar 2, 2021, 11:48 AM IST

ఆ గ్రామంలో దాదాపు 300మంది జనాభా ఉండగా.. వారంతా ఆ చెరువులోని నీరు తాగునీరుగా వినియోగిస్తూ ఉంటారు.