లేత పసుపు మేనికి.. ఆకుపచ్చని అందాలు అద్దిన అదితీరావ్..

First Published Apr 10, 2021, 12:02 PM IST

ఆకుపచ్చని చీర.. ఆమె లేత పసుపు మేనికి మరింత అందం తీసుకువచ్చింది.