చెమట వాసన పొగొట్టేందుకు డియోడ్రెంట్... ఏ సమయంలో వాడాలో తెలుసా?

First Published Apr 8, 2021, 12:32 PM IST

చాలా మంది ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లే సమయంలో డియోడ్రెంట్స్ రాసుకుంటారు. అయితే.. నిజానికి రాత్రిపూట డియోడ్రెంట్స్ రాసుకోవాలట