డా.యం.ఎన్.చార్య - ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు శాస్త్ర పండితులు -శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసకులు. సునంద రాజన్ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు కేంద్రం.తార్నాక -హైదరాబాద్ - ఫోన్:  9440611151


                శ్లో: జన్మనా జాయతే శూద్రః
                     సంస్కారద్వ్దిజ ఉచ్యతే౹
                     విద్యయా యాతి విప్రత్వం
                    త్రిభిః శ్రోత్రియ ఉచ్యతే౹౹

'బ్రాహ్మణ్యం' కుల సంకేత పదం కాదు. గుణ సంకేత పదం. ధార్మిక లక్షణాలు, ధర్మ గుణపరాయణులందరూ బ్రాహ్మణులే. బ్రహ్మ జ్ఞానవాంస్తు బ్రాహ్మణ: అని బ్రాహ్మణునికి నిర్వచనం చెప్పారు సనాతనులైన పూర్వీకులు. పురమునకు హితము కోరేవాడు పురోహితుడు అంటారు. పురము అనగా ఊరు , హితము అంటే మేలు తలచేడివాడు పురోహితుడుగా పిలవబడుతాడు, ఇతడు ధర్మ శాస్త్ర ప్రియుడు ( తెలిసినవాడు ) 

పురోహితము :- 
పు :- అనగా పుర జనులందరికి
రో :- అనగా రోజురోజుకి
హి :- అనగా హితము చెప్పుచు
త :-అనగా తరింపజేసి
ము :- అనగా ముదము గూర్చునది.

ప్రతి మనిషి పుట్టుకతో శూద్రుడు, ఉపనయన కాలంలో ద్విజుడు, విద్యాభ్యాసంలో విప్రుడు, ఈ మూడింటితో అతడు శ్రోత్రియుడు అగును.

* పురోహితుడు అనగా హితము పలికెడివాడు

* పురోహితుడు అనగా ధర్మార్థ కామమోక్షములకు సోపానము

* పురోహితుడు అనగా పూజనీయుడు

* పురోహితుడు అనగా సహృదయతకు, మృదుభాషనకు, మధురానుభూతికి మారు పేరు

* పురోహితుడు అనగా నిత్య కర్మానుష్ఠానము ఒనర్చు ఒక తపస్వి

* పురోహితుడు అనగా బహు భార్యత్వం కలిగి ఉండరాదు

* పురోహితుడు అనగా స్త్రీల వంక నిషిదంగా చూడకూడదు 

* పురోహితుడు అనగా ఏ విషయంలోనైనా కోపాన్ని ప్రదర్శించ కూడదు 

* పురోహితుడు అనగా ధనాన్ని, సుఖాలను అభిలాశించకూడదు 

* పురోహితుడు అనగా వడ్డీ వ్యాపారాలు చేయకూడదు 

 * పురోహితుడు అనగా తనకు వచ్చిన దానాలను తిరిగి పేదలకు దానం చేయువాడు 

* పురోహితుడు అనగా పిలక లేకుండా ఉండకూడదు.

* పురోహితుడు అనగాజన హితం కోసమే తన జీవితాన్ని ఖర్చు చేయాలి 

* పురోహితుడు అనగా కపటవైఖరిగా, స్వార్థంతో జీవనం ఉండకూడదు

* పురోహితుడు అనగా ఆచార వ్యవహారాలకు పుట్టినిల్లు

* పురోహితుడు అనగా హైందవ సాంప్రదాయానికి రక్షణ కవచం

* పురోహితుడు అనగా ఏ వ్యాపారం చేయకూడదు 

* పురోహితుడు అనగా సాధారణమైన పేరు వశిష్ఠుడు

* పురోహితుడు అనగా మానసిక వ్యాధిని ఛేదించే సైకాలజీ, ఒక హిప్నాటిస్ట్

* పురోహితుడు అనగా ఆత్మస్థైర్యమును, నమ్మకమును కలిగించె, బాధలను తొలగించె పిలాసపీ, ఒక మెజీషియన్

* పురోహితుడు అనగా సందేహ నివృత్తికి ఒక నిఘంటువు

* పురోహితుడు అనగా తను జ్ఞానంతో ఇతరులను ఉద్ధరింపజేయు జ్ఞాన దీపిక

* పురోహితుడు అనగా భగవంతునికి భక్తునికి మద్య ఒక వారధి

* పురోహితుడు అనగా భూత భవిషత్వర్తమాన కాలముల సూచిక 

* పురోహితుడు అనగా శుభాశుభ కార్యములను ఆరాధించు సమదర్శి

* పురోహితుడు అనగా నిత్య కాలగణన చేయు గణితవేత్త

* పురోహితుడు అనగా గోసంపద, వృక్ష సంపదతో వాతావరణ కాలుష్యాన్ని నివారించు యజ్ఞమూర్తి

* పురోహితుడు అనగా ఏ కోరికలు ఉండ కూడదు

* పురోహితుడు అనగా తన మనస్సు, మాట, శరీరం, పని, లోక హితార్ధమై ఉండాలి   

* పురోహితుడు అనగా పర్యావరణ పరిరక్షణలో వృక్ష ప్రతిష్టకు మొదటి ప్రతినిధి. జన్మ నక్షత్ర వృక్షాలు, యజ్ఞ సమిదల వృక్షాలు, ఫల పుష్పాది వృక్షాలు, ఓషధి వృక్షాలు మొదలగు వాటిని ప్రతిష్టించి, పెంచి పోషించుమని జనులకు ( ప్రజలకు ) ప్రోత్సహించువాడు. సర్వవేళల యందు సదాచారంతో ఉండ గలిగినవాడు, నిస్వార్ది, సాత్వికుడినే పురోహితుడు అనబడుతాడు. బ్రాహ్మణులుగా పుట్టడం గొప్పకాదు. బ్రాహ్మణులుగా జీవించడం గొప్ప. ఈ విషయాలన్నీ ప్రాచీన తాళపత్ర నిధులలోని సాంప్రదాయక శాస్త్ర పీఠం ఆచార, ధర్మములు - ఆలోచనలు అనే గ్రంధం నుండి సేకరించినది.