మ్యూజిక్ వినడానికి స్పాటిఫైని ఉపయోగిస్తున్నారా.. అయితే మీరు మిస్ అవుతున్న ఇప్పుడు వినొచ్చు ఎలా అంటే ?

First Published Mar 13, 2021, 11:36 AM IST

మీరు మ్యూజిక్ వినడానికి స్పాటిఫైని ఉపయోగిస్తున్నారా...  భోజ్‌పురి, పంజాబీ వంటి సాంగ్స్ మిస్ అవుతున్నారా అయితే ఈ వార్త మీకోసమే. స్పాటిఫై ఇప్పుడు 12 భారతీయ భాషలకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది.