బాన్స్‌వాడ ప్రజా ఆశిర్వాద సభలో కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

First Published 28, Nov 2018, 6:29 PM

బాన్స్‌వాడ ప్రజా ఆశిర్వాద సభలో కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

బాన్స్‌వాడ ప్రజా ఆశిర్వాద సభలో కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

బాన్స్‌వాడ ప్రజా ఆశిర్వాద సభలో కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

బాన్స్‌వాడ ప్రజా ఆశిర్వాద సభలో కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

బాన్స్‌వాడ ప్రజా ఆశిర్వాద సభలో కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

బాన్స్‌వాడ ప్రజా ఆశిర్వాద సభలో కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

బాన్స్‌వాడ ప్రజా ఆశిర్వాద సభలో కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

బాన్స్‌వాడ ప్రజా ఆశిర్వాద సభలో కేసీఆర్ (ఫోటోలు)

బాన్స్‌వాడ ప్రజా ఆశిర్వాద సభలో కేసీఆర్ (ఫోటోలు)