రైలు రోకో..కరెంట్ తీగ తగిలి ఆందోళన కారుడు మృతి ( వీడియో )

tamilnadu protestor gets electrocuted to death while agitating on top of a train
Highlights

రైలు రోకో..కరెంట్ తీగ తగిలి ఆందోళన కారుడు మృతి ( వీడియో )

రైలు రోకో..కరెంట్ తీగ తగిలి ఆందోళన కారుడు మృతి ( వీడియో )

Tamil Nadu protestor gets electrocuted to death while agitating on top of a train

A Pattali Makkal Katchi worker was killed after he came in contact with a high voltage electric wire when he climbed on top of an electric locomotive during a protest at Tindivanam railway station. Another worker walking ahead of him is critically injured.

loader