కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి (ఫోటోలు)

First Published 28, Mar 2019, 8:11 PM

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉత్తమ్ 

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి

నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచార సభలో ఉత్తమ్, జానారెడ్డి