అనంతపురంలో ఎన్నికల శంఖారావాన్ని పూరించిన చంద్రబాాబు (ఫోటోలు)

First Published 19, Mar 2019, 8:33 PM

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాాబు (ఫోటోలు)

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు

అనంతపురం ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో చంద్రబాబు