తెలంగాణలో పాలన భేష్: యూఏఈ విదేశాంగ మంత్రిషేక్ అబ్దుల్లా బిన్ జాయేద్ అల్ నహ్యాన్ (ఫోటోగ్యాలరీ)

First Published 29, Jun 2018, 12:46 PM IST

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

Sheikh Abdullah bin Zayed meets Chief Minister

loader