90 నియోజకవర్గాలు

టైమ్స్ నౌ సిఎన్ఎక్స్  

బీజేపీ..46, 

కాంగ్రెస్....35, 

బీఎస్పీ+ 7 

ఇతరులు 2

న్యూస్ 24 ఫెస్ మీడియా 

బీజేపీ 36-42

కాంగ్రెస్ 45-51

బీఏస్పి +0

ఇతరులు 4-8

ఇండియా టివి 

బిజెపి.... 42-50

కాంగ్రెస్... 32-38

బీఎస్పీ.....+ 6-8

ఇతరులు..1-3

రిపబ్లిక్ సి ఓటర్ 

బిజెపి 35-43

కాంగ్రెస్ 40-50

బీఎస్పీ (+)... 3-7

ఇతరులు - 0

 

న్యూస్ నేషన్ 

బీజేపీ... 38-42

కాంగ్రెస్... 40-44

బీఎస్పీ +... 4-8

ఇతరులు... 0-4

ఇండియా టీవీ 

బీజేపీ... 42-50

కాంగ్రెస్... 32-38

బీఎస్పీ +.. 6-8

ఇతరులు.. 1-3

ఎబిపి న్యూస్
 
కాంగ్రెస్ : 32-38 
బిజెపి  : 42-50
జనతా కాంగ్రెస్ :  6-8 
ఇతరులు :  1-3

ఇండియా టుడే యాక్సిస్ 


బిజెపి : 21-31
కాంగ్రెస్ : 55-65
జనతా కాంగ్రెస్, బిఎస్పీ : 4-8