మీ వంటగది వర్షాకాలానికి సిద్ధమేనా?

First Published Jun 9, 2021, 1:09 PM IST

 మీ వంటిల్లు కనక ఈ వర్షాకాలానికి సిద్ధంగా లేకపోతే.. మీరెంత జాగ్త్రత్తగా ఉన్నా అనారోగ్యం బారిప పడడం ఖాయం. వర్షాకాలానికి ఎలా సిద్ధం కావాలి, వంటింట్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో చూడండి..