పాలమూరులో ఈకో పార్క్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ (ఫోటోలు)

First Published 29, Jun 2019, 1:18 PM

పాలమూరులో ఈకో పార్క్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ 

పాలమూరులో ఈకో పార్క్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

పాలమూరులో ఈకో పార్క్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

పాలమూరులో ఈకో పార్క్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

పాలమూరులో ఈకో పార్క్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

పాలమూరులో ఈకో పార్క్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

పాలమూరులో ఈకో పార్క్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

పాలమూరులో ఈకో పార్క్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

పాలమూరులో ఈకో పార్క్‌ను ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్

loader