ఆకలిని రేకెత్తించే స్పైసీ మీట్ బాల్స్ (ముట్టీలు) తయారీ...

First Published Apr 27, 2021, 2:12 PM IST

స్పైసీ మీట్ బాల్స్..ముట్టీలుగా కూడా పిలిచే మాంసం ఉండలు చూడగానే నోట్లో నీళ్లురతాయి.  స్నాక్ ఐటమ్ గా, సాంబార్ కు తోడుగా.. మందుకు మంచింగ్ గా ఈ ముట్టీలు భలే ఉంటాయి.