టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

First Published 16, Dec 2018, 1:33 PM

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన వైరా ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ (ఫోటోలు)

loader