గవర్నర్‌ని కుంభమేళాకు ఆహ్వానించిన యూపి మంత్రి సతీష్ మహానా (ఫోటోలు)

First Published 29, Dec 2018, 6:42 PM

గవర్నర్‌ని కుంభమేళాకు ఆహ్వానించిన యూపి మంత్రి సతీష్ మహానా (ఫోటోలు)

గవర్నర్‌ని కుంభమేళాకు ఆహ్వానించిన యూపి మంత్రి సతీష్ మహానా

గవర్నర్‌ని కుంభమేళాకు ఆహ్వానించిన యూపి మంత్రి సతీష్ మహానా

గవర్నర్‌ని కుంభమేళాకు ఆహ్వానించిన యూపి మంత్రి సతీష్ మహానా

గవర్నర్‌ని కుంభమేళాకు ఆహ్వానించిన యూపి మంత్రి సతీష్ మహానా

గవర్నర్‌ని కుంభమేళాకు ఆహ్వానించిన యూపి మంత్రి సతీష్ మహానా

గవర్నర్‌ని కుంభమేళాకు ఆహ్వానించిన యూపి మంత్రి సతీష్ మహానా

గవర్నర్‌ని కుంభమేళాకు ఆహ్వానించిన యూపి మంత్రి సతీష్ మహానా

గవర్నర్‌ని కుంభమేళాకు ఆహ్వానించిన యూపి మంత్రి సతీష్ మహానా

loader