మేడ్చల్ కాంగ్రెస్ సభలో సోనియా, రాహుల్...సభాస్థలి వద్ద సందడి (పోటోలు)

First Published 23, Nov 2018, 9:16 PM

మేడ్చల్ కాంగ్రెస్ సభలో సోనియా, రాహుల్... (పోటోలు)

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting

medchal meeting