నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్ (ఫోటోలు)

First Published 29, Jun 2019, 12:48 PM

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

నారాయణపేటలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను ప్రారంభించిన హరీష్

loader