డా.యం.ఎన్.చార్య - ప్రముఖ అంతర్జాతీయ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు శాస్త్ర పండితులు -శ్రీమన్నారాయణ ఉపాసకులు. సునంద రాజన్ జ్యోతిష ,జాతక,వాస్తు కేంద్రం.తార్నాక -హైదరాబాద్ - ఫోన్:  9440611151

1) యా కుందేందు తుషారహార ధవళా యాశుభ్ర వస్త్రావృతా
  యా వీణావర దండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా |

   యా బ్రహ్మాచ్యుతశంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా
   సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా ||

 2) దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభైరక్షమాలాందధానా
    హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ |

    భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాఽసమానా
    సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా || 

  3) సురాసురైస్సేవిత పాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా |
     విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా ||

4) సరస్వతీ సరసిజకేసరప్రభా తపస్వినీ సితకమలాసనప్రియా |
    ఘనస్తనీ కమలవిలోలలోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ ||

5) సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి |
  విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ||

 6) సరస్వతి నమస్తుభ్యం సర్వదేవి నమో నమః |
     శాంతరూపే శశిధరే సర్వయోగే నమో నమః ||

 7) నిత్యానందే నిరాధారే నిష్కళాయై నమో నమః |
     విద్యాధరే విశాలాక్షి శుద్ధజ్ఞానే నమో నమః ||


 8) శుద్ధస్ఫటికరూపాయై సూక్ష్మరూపే నమో నమః |
     శబ్దబ్రహ్మి చతుర్హస్తే సర్వసిద్ధ్యై నమో నమః ||

9) ముక్తాలంకృత సర్వాంగ్యై మూలాధారే నమో నమః |
    మూలమంత్రస్వరూపాయై మూలశక్త్యై నమో నమః ||

10) మనోన్మని మహాభోగే వాగీశ్వరి నమో నమః |
      వాగ్మ్యై వరదహస్తాయై వరదాయై నమో నమః ||

11) వేదాయై వేదరూపాయై వేదాంతాయై నమో నమః |
      గుణదోషవివర్జిన్యై గుణదీప్త్యై నమో నమః ||

12) సర్వజ్ఞానే సదానందే సర్వరూపే నమో నమః |
      సంపన్నాయై కుమార్యై చ సర్వజ్ఞే తే నమో నమః ||

 13)  యోగానార్య ఉమాదేవ్యై యోగానందే నమో నమః |
        దివ్యజ్ఞాన త్రినేత్రాయై దివ్యమూర్త్యై నమో నమః ||


14)   అర్ధచంద్రజటాధారి చంద్రబింబే నమో నమః |
        చంద్రాదిత్యజటాధారి చంద్రబింబే నమో నమః ||

15) అణురూపే మహారూపే విశ్వరూపే నమో నమః |  
      అణిమాద్యష్ట సిద్ధాయై ఆనందాయై నమో నమః ||

16) జ్ఞాన విజ్ఞాన రూపాయై జ్ఞానమూర్తే నమో నమః |        
      నానాశాస్త్ర స్వరూపాయై నానారూపే నమో నమః ||

17) పద్మజా పద్మవంశా చ పద్మరూపే నమో నమః |

    పరమేష్ఠ్యై పరామూర్త్యై నమస్తే పాపనాశినీ ||

18) మహాదేవ్యై మహాకాళ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః |
     బ్రహ్మవిష్ణుశివాయై చ బ్రహ్మనార్యై నమో నమః ||

19) కమలాకరపుష్పా చ కామరూపే నమో నమః |
      కపాలికర్మదీప్తాయై కర్మదాయై నమో నమః ||

20) సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం షణ్మాసాత్సిద్ధిరుచ్యతే |
     చోరవ్యాఘ్రభయం నాస్తి పఠతాం శృణ్వతామపి ||

21) ఇత్థం సరస్వతీస్తోత్రమగస్త్యమునివాచకమ్ |
      సర్వసిద్ధికరం నౄణాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ||