సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

First Published 15, Mar 2019, 11:59 AM

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)

సైబరాబాద్‌ సీపీగా ఏడాది కాలం పూర్తి చేసిన సజ్జనార్ (ఫోటోలు)