తారల ఇళ్లలో చవితి వేడుకలు.. శుభాకాంక్షలు తెలిపిన స్టార్స్‌

First Published 22, Aug 2020, 1:53 PM

కరోన ప్రభావం వినాయక చవితి వేడుక మీద కూడా పడింది. వీది వీదినా ఘనంగా జరిగాల్సిన వేడుకలు కల తప్పాయి. అయితే ఈ నేపథ్యంలో సినీ తారలు సోషల్ మీడియాలో పండుగ వాతావరణాన్ని తీసుకువచ్చారు. టాలీవుడ్ స్టార్స్ అభిమానులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

<p>వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్</p>

వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఫిలిం స్టార్స్

loader