అతి పెద్ద చంద్ర గ్రహణం... తేదీ, సమయం వివరాలు ఇవే..

First Published Jul 2, 2020, 12:22 PM IST

ఈ గ్రహణం సమయంలో చంద్రుడి పరిమాణంలో తేడా ఉండదు, అనగా చంద్రుడు సాధారణ రోజుల మాదిరిగానే కనిపిస్తాడు.