హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటోలు

First Published 7, Aug 2018, 10:58 AM IST

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

హత్తిబెళగల్ గ్రామాన్ని సందర్శించిన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్

కర్నూలు జిల్లా క్వారీ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ కూలీలను పరామర్శించిన పవన్

కర్నూలు జిల్లా క్వారీ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ కూలీలను పరామర్శించిన పవన్

కర్నూలు జిల్లా క్వారీ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ కూలీలను పరామర్శించిన పవన్

కర్నూలు జిల్లా క్వారీ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ కూలీలను పరామర్శించిన పవన్

కర్నూలు జిల్లా క్వారీ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ కూలీలను పరామర్శించిన పవన్

కర్నూలు జిల్లా క్వారీ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ కూలీలను పరామర్శించిన పవన్

కర్నూలు జిల్లా క్వారీ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ కూలీలను పరామర్శించిన పవన్

కర్నూలు జిల్లా క్వారీ ప్రమాదంలో గాయపడ్డ కూలీలను పరామర్శించిన పవన్

loader