కుట్ర రాజకీయాలపై శ్రీకాకుళంలో ధర్మపోరాట దీక్ష...పాల్గొన్న చంద్రబాబు (ఫోటోలు)

First Published Dec 23, 2018, 11:17 AM IST

కుట్ర రాజకీయాలపై శ్రీకాకుళంలో ధర్మపోరాట దీక్ష...పాల్గొన్న చంద్రబాబు (ఫోటోలు)