గవర్నర్‌ నరసింహన్‌ను కలిసిన అసెంబ్లీ స్పీకర్ పోచారం (ఫోటోలు)

First Published 18, Jan 2019, 8:44 PM IST

గవర్నర్‌ నరసింహన్‌ను కలిసిన అసెంబ్లీ స్పీకర్ పోచారం (ఫోటోలు)

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

గవర్నర్ నరసింహన్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి

loader