భాగ్యనగరంలో ఘనంగా సదర్ ఉత్సవాలు... దున్నపోతుల ఆటలతో సందడి (ఫోటోలు)

First Published 29, Oct 2019, 4:11 PM

భాగ్యనగరంలో ఘనంగా సదర్ ఉత్సవాలు... దున్నపోతుల ఆటలతో సందడి (ఫోటోలు) 

సదర్ ఉత్సవాల్లో యాదవుల సందడి

సదర్ ఉత్సవాల్లో యాదవుల సందడి

సదర్ సంబరాల్లో ఉప్పరిగూడ నాయకులు

సదర్ సంబరాల్లో ఉప్పరిగూడ నాయకులు

దున్నపోతులతో సందడి చేస్తున్న యాదవులు

దున్నపోతులతో సందడి చేస్తున్న యాదవులు

ఉప్పరిగూడ స్థానికుల ఆటాపాటలు

ఉప్పరిగూడ స్థానికుల ఆటాపాటలు

సదర్ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న కులపెద్దలు, నాయకులు

సదర్ ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న కులపెద్దలు, నాయకులు

దున్నపోతులతో సాహసాలు చేస్తున్న యాదవులకు పోలీసుల ప్రోత్సాహం

దున్నపోతులతో సాహసాలు చేస్తున్న యాదవులకు పోలీసుల ప్రోత్సాహం

కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న యాదవులను సన్మానిస్తున్న నిర్వహకులు

కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న యాదవులను సన్మానిస్తున్న నిర్వహకులు

సదర్  ఉత్సవాల్లో పాల్గోన్న అంజన్ కుమార్ యాదవ్

సదర్ ఉత్సవాల్లో పాల్గోన్న అంజన్ కుమార్ యాదవ్

సదర్ ఉత్సవాాల్లో పాల్గొనే దున్నపోతుతో  సిపి

సదర్ ఉత్సవాాల్లో పాల్గొనే దున్నపోతుతో సిపి