శ్రీసీతారామస్వామి వారి కళ్యాణంలో పాల్గొన్న ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

First Published 14, Apr 2019, 3:35 PM IST

శ్రీసీతారామస్వామి వారి కళ్యాణంలో పాల్గొన్న మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

శ్రీసీతారామస్వామి వారి కళ్యాణంలో పాల్గొన్న మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

శ్రీసీతారామస్వామి వారి కళ్యాణంలో పాల్గొన్న మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

శ్రీసీతారామస్వామి వారి కళ్యాణంలో పాల్గొన్న మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

శ్రీసీతారామస్వామి వారి కళ్యాణంలో పాల్గొన్న మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

శ్రీసీతారామస్వామి వారి కళ్యాణంలో పాల్గొన్న మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

శ్రీసీతారామస్వామి వారి కళ్యాణంలో పాల్గొన్న మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

శ్రీసీతారామస్వామి వారి కళ్యాణంలో పాల్గొన్న మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

శ్రీసీతారామస్వామి వారి కళ్యాణంలో పాల్గొన్న మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి (ఫోటోలు)

loader