బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)

First Published 29, Mar 2019, 6:09 PM

బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)

బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)

బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)

బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)

బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)

బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)

బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)

బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)

బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)

బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)

బూత్ పూర్ బహిరంగ సభలో మోడీ (ఫొటోలు)