అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం (ఫోటోలు)

First Published 8, Apr 2019, 6:13 PM IST

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

అనంతపురంలో విజయమ్మ ఎన్నికల ప్రచారం

loader