జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్...ముఖ్య నాయకులతో సమీక్ష (ఫోటోలు)

First Published 6, Jun 2019, 8:02 PM IST

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్...ముఖ్య నాయకులతో సమీక్ష  

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో పవన్ కల్యాణ్

loader