లాక్మే ఫ్యాషన్ వీక్ లో షోస్టాపర్స్ గా వచ్చిన శ్రీదేవి... తన కూతురు జాహ్నవి ఫోటోలకు ఫోజులిస్తుంటే... వద్దని పబ్లిగ్గానే వారించింది. ఈ విడియో చూడండి.