యాంకర్ అడిగిన బూతు ప్రశ్నకి మైక్ పగలకొట్టి వెళ్లిపోయిన శ్రీరెడ్డి (వీడియో)

Sri reddy throughed mike and walked out from interview
Highlights

  • యాంకర్ అడిగిన బూతు ప్రశ్నకి మైక్ పగలకొట్టి వెళ్లిపోయిన శ్రీరెడ్డి (వీడియో)

                                                    

loader