పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది....ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు (ఫోటోలు)

First Published 31, Oct 2018, 3:03 PM IST

పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది....ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు (ఫోటోలు)

పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది

పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది

పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది

పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది

పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది

పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది

పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది

పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది

పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది

పెన్నా వంతెనపై హటాత్తుగా ఆగిపోయిన జన శతాబ్ది

loader