యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర (ఫొటోలు)

యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర
యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర
యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర
యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర
యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర
యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర
యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర
యలమంచిలి, అనకాపల్లి సెగ్మెంట్లలో జగన్ పాదయాత్ర
By rajesh yFirst Published 30, Aug 2018, 10:39 AM IST