మంత్రి పల్లె భార్య ఉమ కన్నుమూత: చంద్రబాబు పరామర్శ (ఫోటోలు)

మంత్రి పల్లె భార్య ఉమ కన్నుమూత: చంద్రబాబు పరామర్శ
మంత్రి పల్లె భార్య ఉమ కన్నుమూత: చంద్రబాబు పరామర్శ
మంత్రి పల్లె భార్య ఉమ కన్నుమూత: చంద్రబాబు పరామర్శ
మంత్రి పల్లె భార్య ఉమ కన్నుమూత: చంద్రబాబు పరామర్శ
మంత్రి పల్లె భార్య ఉమ కన్నుమూత: చంద్రబాబు పరామర్శ
మంత్రి పల్లె భార్య ఉమ కన్నుమూత: చంద్రబాబు పరామర్శ
మంత్రి పల్లె భార్య ఉమ కన్నుమూత: చంద్రబాబు పరామర్శ
మంత్రి పల్లె భార్య ఉమ కన్నుమూత: చంద్రబాబు పరామర్శ
మంత్రి పల్లె భార్య ఉమ కన్నుమూత: చంద్రబాబు పరామర్శ
First Published 31, Aug 2018, 11:11 AM IST