ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం (ఫొటోలు)

First Published 26, Nov 2018, 11:18 AM

 

 కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టార్ కంపేయినర్ శ్రీమతి విజయశాంతి గారు ఎల్.బి.నగర్ మహాకూటమి అభ్యర్థి శ్రీ దేవిరెడ్డి సుదీర్ రెడ్డి గారికి మద్దతుగా పలు డివిజన్ నందు రోడ్డుషో 

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

ఎల్బీ నగర్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థికి విజయశాంతి ప్రచారం

loader