హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో (ఫొటోలు)

First Published 26, Nov 2018, 10:50 AM

హుజూర్ నగర్ సెగ్మెంట్ లో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రచారానికి బారీగా హాజరైన జనం. 

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో

హుజూర్ నగర్ సెగ్మంట్ లో ఉత్తమ్ రోడ్ షో