గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు (ఫొటోలు)

First Published 12, Nov 2018, 10:17 AM

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు 

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

గాంధీభవన్, టిజెఎస్ కార్యాలయాల వద్ద నిరసనలు

loader