జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

First Published 25, Nov 2018, 3:55 PM

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)

జగిత్యాలలో ట్రస్మా ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొన్న ఎంపీ కవిత (ఫోటోలు)