నామినేషన్ దాఖలు చేసిన బిజెపి అభ్యర్ధి లక్ష్మణ్ (ఫోటోలు)

First Published 13, Nov 2018, 10:41 AM

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన బిజెపి అభ్యర్ధి లక్ష్మణ్ (ఫోటోలు)

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన బిజెపి అభ్యర్ధి లక్ష్మణ్

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన బిజెపి అభ్యర్ధి లక్ష్మణ్

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన బిజెపి అభ్యర్ధి లక్ష్మణ్

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన బిజెపి అభ్యర్ధి లక్ష్మణ్

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన బిజెపి అభ్యర్ధి లక్ష్మణ్

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన బిజెపి అభ్యర్ధి లక్ష్మణ్

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన బిజెపి అభ్యర్ధి లక్ష్మణ్

నామినేషన్ దాఖలు చేసిన బిజెపి అభ్యర్ధి లక్ష్మణ్

loader