ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్ (ఫోటోలు)

First Published 31, Aug 2018, 11:29 AM IST

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

ఏషియన్ గేమ్స్ లో సత్తా చాటిన సైనా , సింధూలతో గోపిచంద్

loader