కరుణానిధికి అస్వస్థత: ఆస్పత్రి వద్ద ఇలా (ఫొటోలు)

First Published 27, Jul 2018, 11:38 AM IST

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

Karuna Nidhi

loader