ఆగస్టు 15,1947 నాటి ఆంధ్రపత్రిక మొదటి పేజి

Andhra Patrika page on the day of Independence on August 15 1947
Highlights

నాటి తెలుగువారి అభిమాన పత్రిక, స్వాతంత్రోద్యమానికి ఎంతో అండగా నిలిచిన ‘ఆంధ్రపత్రిక’ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజున ఇలా వెలువడింది

నాటి తెలుగువారి అభిమాన పత్రిక, స్వాతంత్రోద్యమానికి ఎంతో అండగా నిలిచిన ఆంధ్రపత్రిక దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజున ఇలా వెలువడింది

 

loader