ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మూడు రోజుల అమెరికా పర్యటన ముగిసింది. ఇది సారాంశం

అక్కడేమి చెప్పారు?

అక్కడేమి చేశారు?