40 నియోజకవర్గాలు

సి ఓటర్ 

ఎమ్ఎన్ఎఫ్.. 16-20

కాంగ్రెస్.. 14-18

జెడ్పిఎమ్.. 3-7

ఇతరులు... - 0-3