పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ (ఫోటోలు)

First Published 20, Jun 2019, 11:00 AM IST

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ 

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

పోలీసుల లాఠీచార్జీలో గాయపడిన ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్

loader