ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు (ఫొటోలు)

First Published 10, Jun 2019, 3:09 PM IST

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

ఆస్పత్రిలో భట్టి దీక్ష, నేతల పరామర్శలు

loader