క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు... క్రికెట్ క్రీజులో భారీ అందాలతో...

First Published 22, Oct 2020, 11:07 PM

IPL 2020: ఐపీఎల్ అంటేనే గుర్తుకువచ్చేది క్రికెట్, క్రౌడ్, ఛీర్ గర్ల్స్ అండ్ హాట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్. అంతలా భారీ అందాలతో తనకంటూ సెపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది మయంతి. క్రికెటర్ స్టువర్ట్ బిన్నీని పెళ్లాడిన మయంతి, ఈ మధ్యే ఓ బిడ్డకి జన్మనిచ్చింది. ఈ కారణంగానే ఈసీజన్‌కి కూడా దూరంగా ఉంది మయంతి...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఫోటోలు...

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)

<p>క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)</p>

క్రికెట్ యాంకర్ మయంతి లంగర్ హాటెస్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫోటోలు... (Image: Instagram/mayantilangerbinny)